У всяко дете има слънце,
нека му позволим да свети!

Добре дошли в ДГ Щастливо детство


Сайта е в процес на обновяване на съдържанието

Като първа институция в системата на предучилищното и училищно образование осигуряваща отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата от 1,6 г. до 7 г. възраст, дейността ни се основава на Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба №5/03.06.2016 г и всички нормативни документи, третиращи предучилищното образование.

ДГ „Мечо Пух“ осигурява много добра образователна среда и здравословни условия за физическото, познавателното, езиковото, духовно- нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

При нас активно се работи за осигуряване на педагогически условия за цялостно развитие на детската личност чрез прилагане на творчески подходи и иновационни образователни технологии,стимулиране на познавателните и творческите способности на децата за овладяване на образователни компетентности и развитие на индивидуалните им способности.

ДГ»Мечо Пух» гарантира равен достъп до качествено и приобщаващо образование на децата ,формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите. ДГ „Мечо Пух“ предлага качествено предучилищно образование, за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование и полага основите за учене през целия живот.

Детското заведение е със собствен облик, Стратегия и програмна система основаваща се на следните принципи и приоритети:

›Право на детето на свободен избор и възможност за проява на творческа активност.

›Развитие на индивидуалните възможности и творчески способности на детето.

›Овладяване на система от достъпни знания за формиране на екологични знания и умения,граждански права и отговорности от децата с цел социализация на детската личност.

›Активизиране на познавателната активност на децата с цел достигане стандартите по ДОС за предучилищно образование.

›Мотивиране на децата към учебна дейност и позитивна нагласа за новата социална роля „ученик”.

›Изграждане на нравствени ценности и добродетели – опиращи се

на националните и културните традиции.

›Повишаване квалификацията и професионалните умения на педагогическия екип и подобряване качеството на ВОП.

›Използване на иновационни образователни технологии за развитие познавателната активност на децата.

›Изграждане на партньорски взаимоотношения и сътрудничество между ДГ и семейството,обществени институции и НПО.Новини.


Всички права запазени! ДГ Мечо Пух
Suzara web design
гр. Долни чифлик,
община Долни чифлик,област Варна,